Föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås

2022-10-04

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

På Kushagsslätten i Mönsterås, eller Muddern som området också kallas, har vi genomfört markundersökningar för att ta reda på omfattningen av föroreningar i mark och grundvatten. Vi fortsätter nu att undersöka vissa delar av Muddern och Mudderns närområde, och under tiden vill vi ge vissa rekommendationer till dig som vistas i området eller bor närmare än 100 meter från området.

Under 2021 presenterades en miljöteknisk undersökning av området som Mönsterås kommun har låtit AFRY göra, som del i en planerad kartläggning av de gamla deponier som finns i kommunen. Mätningarna visade att det finns stora föroreningar av bland annat kadmium, bly och nickel i mark och grundvatten. Fortsatta utredningar planeras med ytterligare provtagning, och under tiden vidtar vi vissa riskreducerande åtgärder. Det innebär att vi sätter upp skyltar och informerar boende i närområdet för att minska eventuella hälsorisker.

Att äta eller andas in den förorenade jorden eller växter från området kan medföra hälsorisk, men det är inte farligt att vistas i området.

Förskolan Blanka ängar som ligger i området berörs inte, eftersom de förorenade massorna från denna del av området forslades bort i samband med att förskolan byggdes.

De dagvattendammar som finns i området är anlagda så att de är avskilda från underliggande förorenad mark och grundvatten.

Ta del av markundersökningsrapporten och läs mer om föroreningarna på sidan Föroreningar vid Kushagsslätten/Muddern i Mönsterås

Sidan publicerades 4 oktober 2022