Detaljplanen för Ljungnäs 1:25 m.fl. är på samråd

2022-10-26

Den här nyheten är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Det finns behov av fler gruppbostäder med särskild service och ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av fastigheten Ljungnäs 1:25 med flera i Mönsterås. Planförslaget är nu ute på samråd, vilket innebär att sakägare som påverkas av förslaget har möjlighet att framföra synpunkter på det.

Detaljplanens övergripande syfte är att ge möjlighet förtätning av bostäder i Mönsterås tätort, och ge möjlighet till nya bostadstomter för gruppbostäder och parhus eller flerbostadshus på ett idag outnyttjat grönområde som i översiktsplanen är reserverad för befintlig bebyggelse.

Förslag till ny detaljplan för området är ute på samråd från den 26 oktober, till och med 15 november 2022.

Här kan du ta del av handlingarna till detaljplanen och läsa mer om hur du kan lämna synpunkter

Sidan publicerades 26 oktober 2022