Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du anordna en egen avloppsanläggning. Egna eller enskilda avlopp kallas också små avlopp. Grundkravet är att spillvattnet i din enskilda avloppsanläggning ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Enskilda avlopp är en bidragande orsak till övergödning av sjöar och vattendrag. Kväve och fosfor i avloppsvattnet gör att växtligheten ökar. När växter, alger och plankton sedan dör och faller till botten uppstår syrebrist i vattnet. Detta leder i sin tur till att fiskar och djur dör. Övergödningen är idag ett stort problem för Östersjön. Därför är det viktigt att de anläggs rätt.

En avloppsanläggning som fungerar bra minskar dessutom risken för att den egna eller grannens vattentäkt förorenas. Vid normala förhållanden ska det vara minst 50 meter till närmaste vattentäkt eller borrad brunn.

Mönsterås kommun delas in i områden för normal skyddsnivå eller hög skyddsnivå. Skyddsnivåerna finns ur både miljöskydds- och hälsoskyddssynpunkt. De områden där det råder hög skyddsnivå ställs det krav på en bättre rening än vanliga avloppslösningar. Detta beror på att vissa områden är mer känsliga för utsläpp.

I samlad bebyggelse är det ofta svårt att lösa avloppsfrågan enskilt på varje fastighet på grund av närhet till vattentäkter och dylikt. I sådana områden bör man eftersträva gemensamma lösningar. Hur det är lämpligt att utforma en avloppsanläggning beror på förutsättningarna på plats.

Mer information om enskilda avlopp och tekniska lösningar för enskilda avlopp finns att läsa på Avloppsguidens webbplats.

Ansöka om eller anmäla enskild avlopp

För att få anlägga ett enskilt avlopp krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden. Om du ska ändra en avloppsanläggning behöver du också anmäla det. Anmälan eller ansökan om tillstånd gör du för att miljö- och byggnadsnämnden ska kunna avstyra en placering som är olämplig.

Efter att du skickat in ditt ärende kommer din anmälan eller ansökan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare. I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut.

Om du anlägger ett avlopp utan att anmäla eller ansöka kan leda till att du måste betala en miljösanktionsavgift eller till en åtalsanmälan.

Sidan uppdaterad 16 januari 2023