Slam och latrin

Slam från enskilda avlopp räknas som ett kommunalt avfall (det som tidigare kallades för hushållsavfall). Det är kommunens ansvar att se till att slambrunnar och tankar töms och slammet tas om hand på rätt sätt. I Mönsterås kommun sköts slamtömningen genom en entreprenör, som i dagsläget är GDL AB. Det är endast kommunens entreprenör som får utföra en slamtömning. Spolning vid stopp i avloppet ingår dock inte i kommunens uppdrag.

Alla brunnar på permanent boende ska tömmas minst en gång om året och den tömningen sker automatiskt enligt ett tömningsschema. Behöver brunnen tömmas fler gånger per år beställer du det hos kommunen eller på jourtid hos entreprenören GDL AB.

Brunnar på fritidsboende och tankar är undantaget den ordinarie tömningen. Fastighetsägaren ska själv ringa och beställa det när det är dags för tömning.

Det finns olika slags tömningar att beställa (priserna inkl. moms):

Akut (inställelsetid inom 24 tim, vardagar) 1 813 kr.
7-dagars (utförd inom 7 arbetsdagar) 905 kr.

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i en latrinbehållare. Vi hämtar latrin, hos fritidshus som saknar kommunalt eller enskilt avlopp, upp till tio gånger från och med vecka 17 till 40 Säsongens latrintunnor är levererade.

I abonnemanget ingår 5 latrinbehållare, det vill säga tunnor med lock. När vi hämtar en tunna får den väga max 15 kilo och den ska då vara ordentligt stängd med det tillhörande locket. Placera inte någon påse eller säck invändigt i tunnan, fyll den endast med avföring, urin och toalettpapper.

Förberedelser inför hämtningen

Vägen fram till slambrunnen eller tanken ska vara tillgänglig för ett tungt fordon.
Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt, gärna utmarkerat.
Brunnslocket måste vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt 25 kg), brunnslock som kan dras åt sidan får väga högst 35 kg.
Avstånd mellan tömningsobjektet inte bör vara mer än 25 m.
Vintertid ska vägen fram till tömningsobjektet vara skottad och sandad.
Området kring tömningsobjektet är öppet och inte blockeras av något.
Uppfylls inte dessa kriterier faktureras Bomkörning (905 kr).

När det är dags för hämtning av din latrinbehållare behöver du förbereda följande:

  • Placera latrinbehållaren vid farbar väg. Vi måste kunna ta oss fram se därför till att vägen är fri från uthängande grenar och buskar.
  • Ställ ut latrintunnan senast klockan 06.00 på hämtningsdagen och se till att den är lätt att upptäcka.

Tack för att du underlättar för oss!

Om du ska installera torrtoalett, mulltoalett, förbränningstoalett eller annan typ av enskild toalettlösning krävs anmälan eller tillstånd från miljö-och byggnadsnämnden. Kontakta miljö-och byggförvaltningen.

Sidan publicerades 24 juni 2021