Slam och latrin

Slam från enskilda avlopp räknas som ett kommunalt avfall (det som tidigare kallades för hushållsavfall). Det är kommunens ansvar att se till att slambrunnar och tankar töms och slammet tas om hand på rätt sätt.

Latrin kallas avfallet från toaletter där kiss, bajs och toalettpapper samlas upp i en latrinbehållare. Det hämtas också av kommunen.

I Mönsterås kommun sköts slamtömningen genom en entreprenör, som i dagsläget är GDL AB. Det är endast kommunens entreprenör som får utföra en slamtömning. Spolning vid stopp i avloppet ingår dock inte i kommunens uppdrag.

Slamtömning för permanenta bostäder

Alla brunnar vid permanenta bostäder ska tömmas minst en gång om året. Den tömningen sker automatiskt enligt ett tömningsschema.

Behöver brunnen tömmas fler gånger per år beställer du det hos kommunen eller på jourtid hos entreprenören GDL AB.

Slamtömning för fritidshus och tankar

Brunnar vid fritidshus och tankar är undantaget den ordinarie tömningen. Det innebär att du som är fastighetsägare själv behöver ringa och beställa det när det är dags för tömning.

Det finns olika slags tömningar att beställa (priserna inkl. moms):

Akut (inställelsetid inom 24 tim, vardagar) 1 813 kr.
7-dagars (utförd inom 7 arbetsdagar) 905 kr.

Förberedelser inför slamtömning

  • Vägen fram till slambrunnen eller tanken ska vara tillgänglig för ett tungt fordon.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt, gärna utmarkerat.
  • Brunnslocket måste vara upplåst och lätt att lyfta (maxvikt är 25 kilo), brunnslock som kan dras åt sidan får väga högst 35 kilo.
  • Avstånd mellan tömningsobjektet inte bör vara mer än 25 meter.
  • Vintertid ska vägen fram till slambrunnen eller tanken vara skottad och sandad.
  • Området kring slambrunnen eller tanken är öppet och inte blockerad av något.

Uppfylls inte dessa kriterier faktureras du 905 kronor (så kallad bomkörning).

Latrin

Vi hämtar latrin hos fritidshus som saknar kommunalt eller enskilt avlopp, upp till tio gånger från och med vecka 17 till 40.

I abonnemanget ingår fem latrinbehållare (tunnor med lock). När vi hämtar en tunna får den väga max 15 kilo. Tunnan måstevara ordentligt stängd med det tillhörande locket. Placera inte någon påse eller säck invändigt i tunnan, fyll den endast med avföring, urin och toalettpapper.

Förberedelser inför hämtning

När det är dags för hämtning av din latrinbehållare behöver du förbereda följande:

  • Placera latrinbehållaren vid farbar väg. Se till att vägen är fri från uthängande grenar och buskar.
  • Ställ ut latrintunnan senast klockan 06.00 på hämtningsdagen och se till att den är lätt att upptäcka.

Installera eget avlopp eller annan toalettlösning

Om du ska installera torrtoalett, mulltoalett, förbränningstoalett eller annan typ av enskild toalettlösning krävs anmälan eller tillstånd från miljö-och byggnadsnämnden.

Läs mer om eget avlopp

Sidan publicerades 24 juni 2021