Bygglov för solenergianläggningar

Om du vill installera solpaneler på en byggnad kan det krävas bygglov eller anmälan. Det beror bland annat på var byggnaden ligger, men även om byggnaden har exempelvis ett kulturhistoriskt värde.

Detta gäller utanför detaljplanerat område

Du behöver inte söka bygglov för att installera solpaneler på byggnader och tillhörande komplementbyggnader som ligger utanför detaljplanerat område. Om byggnaden har ett särskilt värde, antingen historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, kan det innebära att installationen inte är lämplig.

Detta gäller inom detaljplanerat område

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller för alla typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Även om bygglov inte behövs kan du behöva göra en anmälan. Det behöver göras om solenergianläggningen påverkar bärande konstruktion, det vill säga om lasten av solpanelerna gör att taket måste förstärkas, eller om placeringen påverkar brandskyddet på så sätt att räddningstjänstens insats förhindras.

Det kan även krävas en anmälan om du ska installera solceller på ett flerfamiljshus eller en industri.

Läs mer om solceller på Boverkets webbplats

 

Sidan uppdaterad 9 januari 2024