Solceller

När du planerar att installera solceller kan du behöva söka bygglov eller göra en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Att anlägga solcellspaneler eller solcellsfångare på byggnader kan inom detaljplanerat område i vissa fall kräva bygglov. Lovplikt gäller inom detaljplanerat område om anläggningen avviker från byggnadens form, om byggnadens yttre utseende påverkas avsevärt eller om den placeras på en byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärligt perspektiv.

Bygglov krävs dock inte om följande kriterier är uppfyllda:

  • de monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de följer byggnadens form
  • de monteras inte på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de monteras utom områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Även om en solfångare eller en solcellspanel inte kräver bygglov kan den kräva anmälan. Det kan exempelvis vara om solenergianläggningen berör byggnadens bärande konstruktion eller väsentligt påverkar brandskyddet i byggnaden.

Det är viktigt att vara medveten om att man själv gör bedömningen att bygglov inte krävs om man väljer att inte söka bygglov för åtgärden. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Säkerhetshöjande åtgärder för solcellsanläggningar

Räddningstjänst Sydost rekommenderar vissa säkerhetshöjande åtgärder vid installation av nya solcellsanläggningar.

Till Räddningstjänst Sydosts råd och anvisningar för solcellsanläggningar (rtso.se)

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din anmälan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut för enklare bygglovsärenden:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett för att fatta ett bygglovsbeslut prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar byggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga. Byggnadsnämnden prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Startbesked – Du får påbörja installationen

Om du inte redan har fått ett startbesked i bygglovsbeslutet betyder det att vi saknar någon eller några handlingar från dig. Den informationen framgår i bygglovsbeslutet. När du lämnat in eventuella handlingar och ärendet är komplett kommer byggnadsnämnden utfärda ett startbesked.

Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked – Du får börja använda solcellerna

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt eller installerat får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Sidan uppdaterad 17 april 2024