Tillbyggnad

När du planerar att göra en tillbyggnad kan du behöva söka bygglov. Om det inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Att bygga till innebär en utökning av volymen på byggnaden. Det kan vara att man vill bygga en källare, ett uterum, en takkupa eller något annat rum.

Inom detaljplanerat område

Om du vill bygga till max 15 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna.

En attefallstillbyggnad är en tillbyggnad på maximalt 15 kvadratmeter på ett en- eller tvåbostadshus. Åtgärden kräver att du upprättar ritningar och gör en anmälan till kommunen som sedan lämnar ett startbesked innan byggnationen får påbörjas. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för tillbyggnaden ska följande kriterier vara uppfyllda: 

  • Att en attefallstillbyggnad inte har byggts på fastigheten tidigare
  • Arean får högst vara 15 kvadratmeter.
  • Tillbyggnaden får inte överstiga huvudbyggnadens taknock-höjd.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.
  • Bygglovsbefriade åtgärder enligt attefallsreglerna kan endast användas i anslutning till en- och tvåbostadshus. Dessa åtgärder påverkas oftast inte av reglerna i gällande detaljplan. Attefallsåtgärder kan dock inte tillämpas inom särskilda kulturhistoriska områden som omfattas av 8:13 § PBL.

Här kan du läsa mer om attefallstillbyggnad och att göra en anmälan

Om du ska bygga till mer än 15 kvadratmeter, inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna ska du söka bygglov för åtgärden. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för att göra en liten tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Det är viktigt att vara medveten om att man själv gör bedömningen att bygglov inte krävs om man väljer att inte söka bygglov för åtgärden. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din anmälan eller ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Beroende på hur avancerat ditt byggprojekt är, följer ditt bygglovsärende en av följande två processer. Vi bedömer vilken process som är aktuell först efter att du skickat in din ansökan.

Enklare bygglovsärenden

Om du valt att söka bygglov ser processen ut så här:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett för att fatta ett bygglovsbeslut prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vi prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Startbesked – du får börja bygga

Om du inte redan har fått ett startbesked i bygglovsbeslutet betyder det att vi saknar någon eller några handlingar från dig. Den informationen framgår i bygglovsbeslutet. När du lämnat in eventuella handlingar och ärendet är komplett kommer vi utfärda ett startbesked.

Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked – du får flytta in

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt eller installerat får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Bygglovsärenden

Så här går processen till för bygglovsärenden:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett prövar vi om eventuell detaljplan tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vi prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.
Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Tekniskt samråd

Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras. Om ett tekniskt samråd behövs får du information om det i bygglovsbeslutet.

Startbesked – du får börja bygga

Innan du kan börja bygga måste du få ett startbesked.

Arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få ett besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutsamråd

När byggnationen är genomförd hålls ett slutsamråd som sker på byggplatsen. Då går vi bland annat igenom kontrollplanen samt utlåtandet som kontrollansvarig har gjort. Dessutom kollar vi så att allt är utfört enligt bygglovet.

Slutbesked – du får flytta in

Innan du får flytta in, eller börja använda, det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och god kännande från oss om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Sidan uppdaterad 7 maj 2024