Garage

När du planerar att bygga ett nytt garage behöver du söka bygglov. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

Ett garage är en komplementbyggnad för parkering av fordon.

Inom detaljplanerat område

I områden inom detaljplan krävs det bygglov för att bygga garage.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan, områdesbestämmelser eller sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag från bygglov för att göra en mindre komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus.

Det är viktigt att vara medveten om att man själv gör bedömningen att bygglov inte krävs om man väljer att inte söka bygglov för åtgärden. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker du

När du har skickat in en komplett ansökan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din anmälan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Så här går processen till för bygglovsärenden:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig inom tre veckor.

Beslut

När din ansökan är komplett prövar vi om eventuell detaljplan tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vi prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Tekniskt samråd

Ibland behövs det ett tekniskt samråd innan du kan få ett startbesked. Då går vi tillsammans igenom hur arbetet kommer att planeras och organiseras. Om ett tekniskt samråd behövs får du information om det i bygglovsbeslutet.

Startbesked – du får börja bygga

Innan du kan börja bygga måste du få ett startbesked.

Arbetsplatsbesök

När bygget pågår kan du få ett besök av oss. Vi kontrollerar då att bygget följer kontrollplanen och det givna bygglovet.

Slutsamråd

När byggnationen är genomförd hålls ett slutsamråd som sker på byggplatsen. Då går vi bland annat igenom kontrollplanen samt utlåtandet som kontrollansvarig har gjort. Dessutom kollar vi så att allt är utfört enligt bygglovet.

Slutbesked – du får börja använda garaget

Innan du får börja använda det du byggt eller installerat behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt eller installerat får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Sidan uppdaterad 7 maj 2024