Carport

När du planerar att bygga en carport kan du behöva söka bygglov. Om det inte kräver bygglov kan det ändå krävas en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.

En carport är en uppställningsplats för fordon som består av ett tak och upp till två väggar.

Inom detaljplanerat område

Om du vill bygga max 30 kvadratmeter finns det möjlighet att använda sig av attefallsreglerna. För att kunna använda sig av attefallsreglerna för carporten ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Att ett attefallshus inte har byggts på fastigheten tidigare.
  • Arean får högst vara 30 kvadratmeter.
  • Nockhöjden får högst vara 4 meter.
  • Byggnaden får inte placeras närmare än 4,5 meter från grannfastigheten utan grannens medgivande.

Om du inte vill använda dig av eller redan har använt attefallsreglerna har du alltid möjlighet att söka bygglov för åtgärden. Vill du bygga mer än 30 kvadratmeter krävs det alltid bygglov. Oavsett om du väljer att göra en anmälan eller väljer att söka bygglov krävs samma ritningar.

Utanför detaljplanerat område

I områden utanför detaljplan eller sammanhållen bebyggelse finns vissa undantag från bygglov för att göra en mindre komplementbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus.

Det är viktigt att vara medveten om att man själv gör bedömningen att bygglov inte krävs om man väljer att inte söka bygglov för åtgärden. Oavsett om en åtgärd kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Bygglovsrådgivning

Har du frågor inför din ansökan om bygglov eller anmälan kan du boka tid för rådgivning.

Kontrollera var det finns ledningar i marken

Det kan finnas ledningar i marken. Använd webbplatsen Ledningskollen för att snabbt se var ledningar finns nergrävda så att du undviker att gräva av något, och för att förenkla markarbeten.

Till Ledningskollen (ledningskollen.se)

Checklista – Det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Tänk på att lämna in alla handlingar som krävs i ditt ärende från början, vi kan inte handlägga ditt ärende förrän det är komplett.

Om du känner dig osäker kan det vara en bra idé att anlita en sakkunnig, exempelvis en arkitekt. Då blir handlingarna korrekta från början och du får en snabbare och smidigare handläggning.

Alla ärenden är unika, därför kan vi behöva fler handlingar för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Här ansöker eller anmäler du

När du har skickat in en komplett ansökan eller anmälan börjar vi handlägga ditt ärende. Gå igenom checklistorna noga för att ta reda på vilka dokument du behöver skicka med. Om din ansökan eller anmälan är fullständig från början får du ett snabbare beslut i ditt ärende.

Komplettera ditt ärende

Om något skulle saknas i din anmälan eller ansökan kommer vi att höra av oss och be dig komplettera. Du använder en särskild e-tjänst för kompletteringar; du kan alltså inte göra kompletteringar i ditt pågående ärende i Mina sidor.

Vad händer sen?

Anmälningsärenden

Om du valt att använda dig av attefallsreglerna ser processen ut såhär:

Anmälan

När anmälan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din anmälan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig.

Startbesked – du får börja bygga

När din anmälan är komplett och uppfyller kriterierna för att vara en bygglovsbefriad åtgärd utfärdar byggnadsnämnden ett startbesked. Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked – du får börja använda carporten

Innan du får börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt får tas i bruk och användas. När du har fått slutbesked avslutas ärendet hos oss.

Enklare bygglovsärenden

Om du valt att ansöka om bygglov så ser processen ut här:

Ansökan

När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse på att vi har tagit emot ditt ärende. Vi börjar med att bedöma om din ansökan är komplett, det vill säga att den innehåller alla handlingar som behövs och att de är fackmässigt utförda. Om något saknas eller behöver förtydligas kontaktar vi dig.

Beslut

När din ansökan är komplett för att fatta ett bygglovsbeslut prövar vi om eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter att du bygger det du ansökt om. Om din åtgärd ligger utanför detaljplan eller områdesbestämmelser, prövar vi om platsen är lämplig för det du vill bygga. Vi prövar även om byggnaden är lämplig för sitt ändamål, om den har en god form-, färg- och materialverkan och om den är tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Ibland har andra sakägare (till exempel din granne) möjlighet att yttra sig. Då skickar vi ut ett brev till de berörda. I vissa fall kan det vara mer komplicerat. Då kan även andra behöva yttra sig, till exempel Trafikverket.

Ett beslut kan innebära en beviljad, avslagen eller avvisad ansökan. Ofta är det handläggaren som fattar beslut om bygglov men i vissa ärenden krävs det att miljö- och byggnadsnämnden fattar beslutet. När beslutet är fattat delges dina grannar beslutet och det publiceras i post- och inrikes tidningar. Om ingen överklagar inom fyra veckor vinner beslutet laga kraft.

Tänk på att du måste ha ett startbesked innan du får börja bygga!

Startbesked – Du får börja bygga

Om du inte redan har fått ett startbesked i bygglovsbeslutet betyder det att vi saknar någon eller några handlingar från dig. Den informationen framgår i bygglovsbeslutet.

Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får normalt verkställas, det vill säga genomföras, 4 veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

Tänk på att inte påbörja din åtgärd innan du har fått ett startbesked!

Slutbesked – Du får flytta in

Innan du får flytta in, eller börja använda det du byggt behöver du ett slutbesked. Det är ett beslut och godkännande från oss om att det du byggt nu får tas i bruk och användas.

Sidan uppdaterad 7 maj 2024