Avgifter och regler, abonnemang

Alla fastigheter måste ha ett abonnemang för renhållning och betala en renhållningsavgift.

Det är kommunen som ansvarar för att tömma dina sopkärl och ser till att ditt avfall blir återvunnet, det är inte tillåtet att själv transportera hushållssoporna hem från till exempel sommarstugan eller gräva ner dem på tomten. Det är inte heller tillåtet att ta med sig hushållssoporna till Mörkeskogs avfallsanläggnings för att slänga där.

Det gröna kärlet töms en gång var fjärde vecka och det bruna kärlet varannan vecka.

Samlad faktura varannan månad

Din faktura kommer varannan månad, på samma faktura som vatten och avlopp och fiber.

Din renhållningsavgift är uppbyggd av två delar: grundavgift och viktavgift. I avgiften ingår även kostnader för hämtning och behandling av dina sopor.

Vad kostar det?

Priserna är per år och inklusive moms.

Storlek på sopkärl Permanentbostad Fritidsbostad
190 l grönt + 140 l brunt 1 029 kr 888 kr
370 l grönt + 140 l brunt 1 398 kr 1 174 kr
660 l grönt + 140 l brunt 1 901 kr 1 569 kr
  • Viktavgift är 3,44 kr/kg.
  • Extra tömning av kärl (inom dagens område) är 63 kr.
  • Akut tömning av kärl (utanför dagens område) är 300 kr.
  • Hämtning av grovavfall (max tre kolli) är 375 kr.
  • Administrationsavgift för byte av kärlstorlek är 363 kr.

Avgifter för företag och verksamheter

Dina sopor vägs i sopbilen

Ditt restavfall och matavfall vägs när sopbilen lyfter ditt kärl. Kärlet vägs före och efter tömningen och det är skillnaden mellan dessa vägningar som är grunden för din renhållningsavgift. Om det fastnat avfall på botten i kärlet så räknas det alltså inte med i vägningen.

Anmäl till oss om du flyttar

När fastigheten övergår till ny ägare ska du anmäla de till kommunens ekonomiavdelning. Du måste också uppge den nye ägarens namn, adress och tillträdesdag.

Om din fastighet ska stå tom en längre kan du ansöka om uppehåll i sophämtningen

Du behöver ansöka minst två månader innan du vill har uppehållet i sophämtningen. Uppehållet ska gälla minst fem månader för permanentbostäder och tolv månader för fritidshus.

Använd blanketten Ansökan om uppehåll i sophämtning som du hittar på Mina sidor

Avfallsplan och avfallsföreskrift

I Mönsterås kommun finns föreskrifter för avfallshantering och avfallsplan med mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet samt bidra till ökad återvinning.

I föreskrifterna kan du läsa om vilka regler som gäller för avfallshanteringen i kommunen. Till exempel om hämtningsintervall och hur avfall ska sorteras.

Avfallsplanen är ett verktyg för att utveckla kommunens hanteringen av avfall och styra oss mot ett hållbarare samhälle.

Både avfallsplanen och avfallsföreskrifterna hittar du samlat med våra styrande dokument

Sidan publicerades 24 juni 2021