Kungörelse, ny granskning: Detaljplan för del av Nynäs 3:1

Förslag till detaljplan är föremål för ny granskning under tiden 2023-10-10 till och med 2023-11-02, och kan ses på följande platser:

Tekniska förvaltningens anslagstavla, plan 3 i kommunhuset i Mönsterås, Mönsterås bibliotek.
Förslaget finns även tillgängligt på kommunens hemsida under pågående detaljplaner.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en framtida utveckling och komplement till kommunens avloppsreningsverk i direkt anslutning till reningsverkets befintliga anläggning. Planförslaget innebär en ändring av markens nuvarande reglering från allmän platsmark, Park eller plantering till kvartersmark med användning Teknisk anläggning- Avloppsreningsverk. Genom den ändrade användningen möjliggörs exploatering för avloppsreningsverk om maximalt 500 kvadratmeter och en högsta nockhöjd om 7 meter.

Planförslaget bedöms vara förenligt med Mönsterås Översiktsplans intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på monsteras.se. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande enligt 5 kap. 7 § Plan- och bygglagen.

En undersökning av betydande miljöpåverkan samt en miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram som del av miljöbedömningen i detaljplanen. Detaljplanen bedöms inte utgöra någon betydande miljöpåverkan.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligt till
Tekniska förvaltningen, Mönsterås kommun
Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS eller via mejl till teknisk@monsteras.se.

Namn och adress eller fastighetsbeteckning ska framgå i yttrandet.

Senast den 2 november 2023 ska synpunkterna ha inkommit till tekniska förvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Synpunkter som lämnats tidigare i planprocessen behöver inte upprepas. Frågor angående planförslaget besvaras av planarkitekt Frida Emtorp, via kommunens växel 0499-170 00 eller frida.emtorp@monsteras.se

Tekniska förvaltningen,

Sidan publicerades 9 oktober 2023