Kungörelse: Vattentjänstplan

Förslag till ny vattentjänstplan för Mönsterås kommun är utställd för samråd under tiden 2023-06-14 till och med 2023-07-28. Ett samråd innebär att ni som bor och verkar i Mönsterås kommun har möjlighet att yttra er.

Syftet med vattentjänstplanen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp. Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid bland annat skyfall.

Handlingsplanen utgår från de behov som lyfts fram i VA-översikten samt de ställningstaganden som tagits fram i VA-policyn.

Vattentjänstplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligt till adressen “Tekniska förvaltningen, Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås” eller e-post teknisk@monsteras.se. Ange gärna “Vattentjänstplan” som rubrik eller märkning på kuvertet.

Avsändare och adress eller fastighetsbeteckning ska framgå i yttrandet.

Senast den 28 juli 2023 ska synpunkterna ha kommit in till tekniska förvaltningen.

Frågor angående förslaget besvaras av teknisk@monsteras.se

Sidan publicerades 13 juni 2023