Kungörelse, samråd av detaljplan, för del av Åby 12:1 och 5:24, Mönsterås kommun

Kungörelse, samråd av detaljplan, för del av Åby 12:1 och 5:24, Mönsterås kommun

Förslag till detaljplan är utsänt för samråd under tiden 12 december 2022 till och med 8 januari 2023, och kan ses på följande platser:
Tekniska förvaltningens anslagstavla, plan 3, Kvarngatan 2, Mönsterås. Förslaget finns även tillgängligt här:   Pågående detaljplaner

Syftet med planen är att pröva förutsättningarna för uppförande av biogasanläggning inom del av fastigheterna Åby 5:24 och 12:1, cirka en mil nordväst om Mönsterås samhälle, och cirka 2 kilometer sydost om Fliseryd samhälle.

Planförslaget innebär att biogasanläggning med en totalhöjd på max 40 meter kan uppföras inom del av fastigheten Åby 5:24 och 12:1.

Planförslaget bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Planförslaget överensstämmer delvis med Mönsterås Översiktsplan Del 3 Inlandets intentioner. Översiktsplanen finns tillgänglig på www.monsteras.se. Detaljplanen tas fram med utökat förfarande.
Den som har synpunkter på förslaget skall framföra dessa skriftligt till Tekniska förvaltningen, Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS. Namn och adress eller fastighetsbeteckning ska framgå. Senast den 8 januari 2023 skall synpunkterna ha kommit in till Mönsterås kommun. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Ett öppet samrådsmöte hålls onsdagen 4 januari klockan 17.30 i Mönsterås kommunhus.

Alla är välkomna, men för att vi ska veta hur många som kommer ber vi er skicka en anmälan om deltagande till

Henrik Eriksson

 

Sidan publicerades 9 december 2022