Kungörelse, Mönsterås kommun nya översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan för Mönsterås kommun är föremål för granskning under tiden 23 oktober 2023 till och med 31 januari 2024.

Förslaget och tillhörande handlingar finns under granskningstiden tillgängligt på kommunens hemsida, på tekniska förvaltningen på plan 3 i kommunhuset samt på kommunens bibliotek i Blomstermåla, Fliseryd, Mönsterås, Timmernabben och Ålem.

Se förslaget och tillhörande handlingar

Mönsterås kommun har tagit fram ett förslag till ny översiktsplan. En översiktsplan ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Den ska dessutom redovisa grunddragen gällande användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen samt hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Översiktsplanen är ett långsiktigt och övergripande dokument som sträcker sig till år 2040 med utblick till 2050. Förslaget var föremål för samråd i december 2022 till och med februari 2023 och har nu reviderats inför granskning.

Är du invånare, företag, förening, organisation eller annan aktör med intresse i översiktsplanen vill vi gärna ha dina synpunkter på förslaget. Synpunkter på förslaget ska framföras skriftligt till:

Tekniska förvaltningen, Mönsterås kommun
Box 54
383 22 MÖNSTERÅS
eller teknisk@monsteras.se

Märk ”Översiktsplan”
Senast den 31 januari 2024 ska synpunkterna ha inkommit till tekniska förvaltningen.

Sidan publicerades 20 oktober 2023