Kungörelse, Vattentjänstplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen, Mönsterås kommun, Kalmar län

Förslag till ny vattentjänstplan för Mönsterås kommun är utställd för granskning under tiden 23 oktober 2023 till och med 31 januari 2024.

Granskning innebär att ni som bor och verkar i Mönsterås kommun har möjlighet att yttra er. Förslaget återfinns på kommunens hemsida: www.monsteras.se , på tekniska förvaltningen på plan 3 i kommunhuset samt på kommunens bibliotek i Blomstermåla, Fliseryd, Mönsterås, Timmernabben och Ålem.

Syftet med vattentjänstplanen är att få en heltäckande långsiktig planering för vatten- och avloppsförsörjningen i kommunen. Planen behandlar både enskilt och kommunalt vatten och avlopp. Vattentjänstplanen ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster samt vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid bland annat skyfall. Handlingsplanen utgår från de behov som lyfts fram i VA-översikten samt de ställningstaganden som tagits fram i VA-policyn. Vattentjänstplanen bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan.

Sidan publicerades 20 oktober 2023