Kungörelse: Bygglov Gissemåla 1:198, Timmernabbens båtsällskap

En ansökan om bygglov för att anlägga uppställningsplatser för husbilar
på Gissemåla 1:198, Timmernabbens Båtsällskap, har kommit in till miljö- och byggförvaltningen.
Berörda grannar ges möjlighet att lämna synpunkter enligt plan- och
bygglagen då förslaget avviker från detaljplanen där området
är avsett för småbåtshamn.
Handlingarna finns att se på www.monsteras.se/anslag/kungorelse/
eller i kommunhusets reception.
Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen senast den 19 juni
2023 till Mönsterås kommun, miljö- och byggförvaltningen,
Box 54, 383 22 Mönsterås eller mejla till
miljo-bygg@monsteras.se. Ange diarienummer MBN-2023-547.
I detta ärende kommer vi att använda förenklad delgivning. Vad
det innebär kan du läsa på vår webbplats www.monsteras. se,
sök på ”förenklad delgivning”
MÖNSTERÅS KOMMUN
Miljö- och byggnadsnämnden

Sidan publicerades 29 maj 2023