Detaljplan för Åby 6:38, 3:34 m.fl. på samråd

Ett förslag till detaljplan har tagits fram för del av Åby 6:38, 3:34 m.fl. och är nu föremål för samråd mellan den 15 maj och den 19 juni 2024.

I samrådet har kända sakägare och berörda hyresgästorganisationer samt de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget möjlighet att lämna synpunkter. Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket innebär två skeden där berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och granskningsskedet. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det är viktigt att avsändarens namn och adress eller fastighetsbeteckning framgår när synpunkterna lämnas in. En underrättelse om samråd har skickats till berörda sakägare.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet? Dina synpunkter måste ha kommit in till tekniska förvaltningen senast den 19 juni 2024. Samrådshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida under rubriken Planer på samråd.

Sidan publicerades 14 maj 2024