Detaljplan för Strömsrum 2:27 med flera på granskning

Detaljplanen för Strömsrum 2:27 m.fl. är på granskning mellan den 14 juni och den 18 augusti. Ett förslag till detaljplan har tagits fram och ställts ut på samråd 2023-06-30 till och med 2023-08-18. I samrådsredogörelsen har alla inkomna synpunkter sammanställts och kommenterats. Planförslaget har därefter bearbetats och är nu ute på granskning för kända sakägare och berörda hyresgästorganisationer och till de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Detaljplanearbetet bedrivs med standardförfarande, vilket innebär två skeden berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och granskningsskedet. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningen kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen. Det är viktigt att avsändarens namn och adress eller fastighetsbeteckning framgår när synpunkterna lämnas in.

Har du synpunkter på planförslaget som du vill ska beaktas i det fortsatta planarbetet? Dina synpunkter måste ha kommit in till Tekniska förvaltningen senast den 18 augusti 2024.
Granskningshandlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida: Pågående detaljplaner – Mönsterås kommun (monsteras.se) under rubriken Planer på granskning. Ett meddelande har skickats till de som berörs.

Miljö- och byggnadsnämnden beräknas kunna anta detaljplanen under hösten 2024.

Sidan publicerades 13 juni 2024