Detaljplan för del av Ljungnäs 1:25 m.fl. har antagits

Detaljplanen för del av Ljungnäs 1:25 m.fl. antogs av miljö- och byggnadsnämnden i Mönsterås kommun den 25 januari 2024 § 6. Det justerade protokollet med beslutet anslogs på kommunens digitala anslagstavla den 1 februari 2024.

Detaljplanens antagandehandlingar tillsammans med protokollsutdrag med antagandebeslut samt överklagandeanvisning återfinns på kommunens hemsida under minst tre veckor: Pågående detaljplaner under rubriken Planer som nyligen har antagits men som inte fått laga kraft.

Enligt 13 kap. 11 § PBL får ett beslut att anta en detaljplan överklagas endast av den som före utgången av granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda.

Om du är missnöjd med beslutet kan du överklaga det hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Det görs genom en skrivelse ställd till mark- och miljödomstolen inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet med antagandebeslut anslogs på kommunens anslagstavla. Se överklagandeanvisningen för mer detaljerad beskrivning av vem som har rätt att överklaga samt hur den som vill överklaga beslutet ska gå tillväga.

Sidan publicerades 15 januari 2024