Särskola

Särskolan är en egen skolform för barn och ungdomar med utvecklingsstörning. Grundsärskola och träningsskola finns vid Krungårdsskolan i Blomstermåla.

Grundsärskola

Grundsärskolan ska ge elever med lindrig eller måttlig intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad till varje elevs förutsättningar. Eleverna kan ha ytterligare funktionsnedsättningar.

Grundsärskolan har en egen läroplan som motsvarar den som ges i grundskolan. Grundsärskolan omfattar utbildning i bild, engelska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, matematik, musik, naturorienterande ämnen, samhällsorienterande ämnen, slöjd, svenska eller svenska som andraspråk och teknik.

Individintegrering

En elev som är inskriven i särskolan kan få sin undervisning på särskolan eller i klass i grundskolan, så kallad individintegrering. Det är också möjligt för eleven att, utifrån sina förutsättningar, vara delvis integrerad i vanlig klass, framför allt i de praktiska ämnena.

Betyg

Om en elev eller vårdnadshavare begär det, sätter grundsärskolan betyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Som betyg används beteckningarna A, B, C, D eller E (där högsta betyg är A och lägsta betyg E). För en elev som inte uppnår kraven för betyget E, sätts inget betyg i ämnet.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som har måttlig eller svår intellektuell funktionsnedsättning, med eventuellt andra funktionsnedsättningar, och som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av grundsärskolans läroplan.

Träningsskolan omfattar utbildning inom ämnesområdena estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. Undervisningen är på en konkret och praktisk nivå.

Utredning och beslut

Beslut om att få gå i grundsärskolan i Mönsterås kommun fattas i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Beslutet grundar sig på en utredning som innehåller en psykologisk, en pedagogisk, en social och en medicinsk bedömning.

Sidan granskad 6 juli 2022