Försäkringar

Barn, elever, ungdomar och andra grupper inom Mönsterås kommuns verksamhetsområde är olycksfallsförsäkrade via Svedea.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom en plötslig yttre händelse. Olycksfallsförsäkringen gäller inte för sjukdom.

Mer information om vad olycksfallsförsäkringen omfattar hittar du i försäkringsbeskedet.

Vem omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada för följande grupper:

  • Elever i förskoleklass, grund-, grundsär- och gymnasieskola samt ungdomar under kommunalt uppföljningsansvar.
  • Barn inom förskoleverksamhet.
  • Personer i kommunens omsorgsverksamhet (LSS).
  • Barn i familjehem/person i HVB-hem.
  • Ensamkommande barn.

Försäkringen för ovanstående personer är en heltidsförsäkring som gäller dygnet runt, under skoltid, fritid samt ferier.

För elever i Komvux, GRUV, SFI och Särvux, personer i arbetsmarknadsåtgärder/arbetsträning/praktik samt övriga personer i anordnad verksamhet av kommunen gäller försäkringen under skol- och verksamhetstid. Vad som avses med verksamhetstid respektive skoltid framgår av försäkringsbrevet.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läke-, rese- och tandskadekostnader.

Så anmäler du en skada

Om ett olycksfall som medför skada inträffar ska du göra följande:

  1. Sök läkare eller tandläkare.
  2. Anmäl skadan via Svedeas webbplatsalternativt ring till skadeavdelningen på telefonnummer 0771-160 199.
  3. Spara alla originalkvitton.
  4. Kontakta Svedea vid behov av taxiresa till/från skolan. Tänk på att alla taxiresor till/från skolan ska vara föreskrivna av läkare och prövade och godkända av Svedea innan resan påbörjas.

Sidan granskad 4 mars 2022