Översvämning i källare

Alla fastigheter kan drabbas av översvämning i en eller annan form. Orsaken till översvämningen kan vara intensiva regn, höga havsnivåer, stopp i ledningarna eller en vattenledning som gått sönder. Hus som ligger lågt och hus med källare är mer utsatta för risker.

Om du vet om att det finns risk för översvämning där du bor, kan du som fastighetsägare vidta olika åtgärder för att minska risken för skador. Du kan till exempel se till att inte förvara värdefulla och känsliga varor på golvet, i utrymmen som kan vattenfyllas.

Förhindra översvämning i din källare

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämningar, men du kan göra en hel del för att förebygga och minska risken.

  • Placera inte föremål i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
  • Kontrollera att golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar. Golvbrunnar som inte kan stängas ska kunna tätas eller ersättas med brunnar som kan stängas av.
  • Koppla bort takvattnet från avloppet.
  • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
  • Valla in nedfarter till garage och andra utrymmen.
  • Använd inte avloppet som sopnedkast. Ha alltid en papperskorg vid toalettstolen för allt badrumsavfall.

Kommunen arbetar för att hålla ledningsnätet i sådant skick att risken för stopp och översvämningar minskas. Du som fastighetsägare ska hjälpa till att minska risken för översvämning genom att koppla bort stuprör, brunnar och dräneringsledningar från spillvattenledningarna (avloppsledningarna).

Om du har drabbats av översvämning

Om du har drabbats av översvämning ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag för skadebesiktning och sanering. Dokumentera skadorna, hur vattnet kom in med mera. Fotografera gärna. Om du har kommunalt vatten och avlopp ska du också meddela kommunen om att det inträffat en översvämning.

Sidan granskad 23 mars 2022