Sotning och brandskyddskontroll

Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte. Dessutom har det betydelse ur energi- och miljösynpunkt.

I Mönsterås kommun utförs sotning och brandskyddskontroll på entreprenad av ett externt företag som har erforderlig kompetens och behörighet för arbetet. Rengöring och brandskyddskontroll är två olika delar och görs oftast vid två separata tillfällen. Du debiteras en avgift för arbetet.

Rengöring, sotning

Rengöring innebär att brännbara beläggningar tas bort i eldstäder och skorstenar så att risken för en sotbrand minimeras. Hur ofta rengöringen ska göras beror på klimatförhållande och eldningens omfattning.

Sotaren, kommunen och fastighetsägaren har olika skyldigheter vid sotning och brandskyddskontroll för att arbetet ska kunna genomföras på ett arbetsmiljömässigt riktigt sätt. Du som fastighetsägare ska bland annat tillhandahålla en stege med glidskydd.

Brandskyddskontroll

För att tidigt upptäcka fel som kan leda till brand, ska eldstäder och skorstenar i hela sin längd kontrolleras ur brandskyddssynpunkt. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar. Kontrollen sker med intervall som varierar beroende på typ av eldstad och eldningens omfattning.

Mer om sotning och brandskyddskontroll på MSB:s webbplats.

Sota själv

Du kan ansöka om att få utföra din rengöring själv. Länets brandskyddsförening är en av flera organisationer som arrangerar utbildningar i att sota själv.

Fyll i och skicka in blanketten för att sota själv.

Sidan publicerades 24 juni 2021