Kallelse: Kommunfullmäktige 2024-06-10

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde.
Tid: 2024-06-10 klockan 13:30 (lunch klockan 12:30-13:30)
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Interpellation – Nyttjanderättsavtal, idrottsanläggningar
 5. Delårsrapport
 6. Investeringsbudget 2025-2029
 7. Budget 2025, Ekonomisk flerårsplan 2026-2027
 8. Skattesats 2025
 9. Information från revisorerna
 10. Motioner och medborgarförslag, redovisning 2024
 11. Samordningsförbundet i Kalmar län – Årsredovisning 2023
 12. Revidering av bolagsordning – Ålem Energi Elnät AB
 13. Valärenden
 14. Nästa möte

Sidan publicerades 3 juni 2024