Kallelse: Kommunfullmäktige 2024-05-27

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2024-05-27 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB
 5. Årsredovisning Ålem energi-bolagen
 6. Information från revisorerna
 7. Planeringsstrategi 2024
 8. Medlemsavgift till Samordningsförbundet i Kalmar län 2025
 9. Interpellation – Nyttjanderättsavtal, idrottsanläggningar
 10. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Mer egenproducerat från lokala gårdar
 11. Val till Kalmarsunds gymnasieförbund
 12. Valärenden
 13. Nästa möte

Sidan publicerades 21 maj 2024