Kallelse: Kommunfullmäktige 2024-04-29

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde.
Tid: 2024-04-29 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Ny vattentjänstplan för Mönsterås kommun
 5. Information – Årsredovisning Mönsterås Utvecklings AB (MUAB)
 6. Information – Årsredovisning Mönsterås Bostäder AB
 7. Information från revisorerna
 8. För kännedom: Revisionsrapport – Granskning av ekonomistyrningen inom socialnämnden
 9. Plan för krisberedskap och civilt försvar 2023-2026
 10. Reglering av tomträttsavgäld, Hamnen 1
 11. Reglering av tomträttsavgäld, Oknö 1:226
 12. Reglering av tomträttsavgäld, Strömsrum 4:2
 13. Motion – Gångbro till Oknöskär
 14. Motion – Inför temadag om demokrati i kommunens skolor
 15. Motion – Hantering av socialnämndens fadderverksamhet
 16. Motion – Framställ arbetsplan för att främja politikerbesök på skolor
 17. Valärenden
 18. Nästa möte

Sidan publicerades 19 april 2024