Kallelse: Kommunfullmäktige 2024-03-25

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde.
Tid: 2024-03-25 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Nybyggnation av gruppbostad
 5. Årsredovisning 2023, inklusive miljömål
 6. Revidering investeringsbudget 2024
 7. Revidering nyupplåningsbehov 2024
 8. Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård
 9. Äskande om medel till valnämnd
 10. Kommunal parkeringsövervakning
 11. Förslag till upphörande av tillämpning av Lagen om valfrihet, LOV, eget val inom hemtjänsten
 12. Rapportering icke verkställda beslut 2023
 13. Motion – Avskaffa tillämpning av lag om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten
 14. Motion – Genomlysning av socialförvaltningen för en budget i balans
 15. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Offentlig toalett på central plats i Mönsterås
 16. Motion – Ny tillgänglighetsplan
 17. Information från revisorerna
 18. Valärenden
 19. Nästa möte

Sidan publicerades 15 mars 2024