Kallelse: Kommunfullmäktige 2024-02-26

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2024-02-26 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fastställande av dagordning
 4. Information – Patientnämndens verksamhet
 5. Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund
 6. Förbundsordning Kalmarsunds gymnasieförbund
 7. Personalpolitiskt program 2024-2027
 8. Tillstånd till uppförande och drift av vindpark Kärnebo på fastigheten Kärnebo 1:2 med flera i Mönsterås kommun
 9. Styrelse för Ålem Energi Service AB
 10. Bolagsstämma Ålem Energi Service AB
 11. Lekmannarevisor Ålem Energi Service AB
 12. Fyllnadsval enligt lag (2022:629) om proportionella val i kommuner och regioner
 13. Medborgarförslag – Sänkt hastighet i Mönsterås
 14. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Lekplats med mera i Sandbäckshult
 15. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Utomhusbad med pooler
 16. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Fler askkoppar på offentliga platser
 17. Motion – Minskat antal ledamöter
 18. Valärenden
 19. Nästa möte

Sidan publicerades 16 februari 2024