Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-12-18

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-12-18 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Information – Trygghetsmätning 2023
 6. Information – Turistsamordnare
 7. Budget 2023 – Äskande från socialnämnden
 8. Pensionspolicy
 9. Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktsplikt
 10. Ägardirektiv Mönsterås Kommuns kommunägda bolag 2024
 11. Namnändring Ålem Energi AB
 12. Bolagsordning Ålem Energi Service AB
 13. Överlåtelse av tillgångar från Ålem Energi AB till Ålem Energi Service AB
 14. Information från revisorerna
 15. Räddninstjänsten Sydost – Delårsrapport
 16. Räddningstjänsten Sydost – Beslut om budget 2024 och plan 2025–2026 och konsekvensanalys
 17. Taxor 2024 –  Räddningstjänsten Sydost, myndighetsutövning enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) och lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
 18. Motioner och medborgarförslag, redovisning 2023
 19. Svar på motion – Kommunala beslut ska ta hänsyn till hur tryggheten påverkas
 20. Svar på motion – Åtgärder för stigande havsnivå
 21. Motion – Öppettider för ställplatser i Mönsterås hamn
 22. Valärende
 23. Nästa möte

Sidan publicerades 8 december 2023