Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-11-27

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-11-27 klockan 13:30, lunch klockan 12:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 3. Val av justerare
 4. Fastställande av dagordning
 5. Borgensåtagande kommunägda bolag 2024
 6. Budget 2024, Ekonomisk flerårsplan 2025-2026
 7. Taxor 2024 – Renhållningstaxa
 8. Taxor 2024 – Vatten och avloppsanläggningar
 9. Taxor 2024 – Tekniska förvaltningen
 10. Taxor 2024 – Kulturskolan
 11. Taxor 2024 – Kultur- och fritidsnämnden
 12. Taxor 2024 – Socialnämnden
 13. Taxor 2024 – Sotning och brandskyddskontroll
 14. Taxor 2024 – Stadsnät
 15. Taxor 2024 – Prövning och tillsyn enligt alkohollagen
 16. Taxor 2024 – Prövning och tillsyn enligt miljöbalken
 17. Taxor 2024 – Prövning och tillsyn enligt plan- och bygglagen
 18. Taxor 2024 –  Prövning och tillsyn enligt lagen om åtgärder mot föroreningar från fartyg
 19. Taxor 2024 – Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
 20. Taxor 2024 – Tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om receptfria läkemedel
 21. Taxor 2024 – Tillsyn enligt strålskyddslagen
 22. Taxor 2024 – Offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen
 23. Taxor 2024 – Lag om foder och animaliska biprodukter
 24. Digital strategi för Mönsterås kommun
 25. Information från revisorerna
 26. Medborgarförslag – Mer egenproducerat från lokala gårdar
 27. Motion – Utreda förutsättningar och kostnader för att sätta upp bevakningskameror vid kommunens skolgårdar
 28. Rapportering icke verkställda beslut 2023, kvartal 2
 29. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Trafiksituationen på Långgatan och Sandgatan i Mönsterås
 30. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Aktiviteter för barn i hamnen
 31. Valärenden
 32. Nästa möte

Sidan publicerades 20 november 2023