Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-10-23

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-10-23 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Delårsbokslut augusti
 5. Detaljplan Åby 5:24 och 12:1
 6. Ansökan om medlemskap i Kalmarsunds gymnasieförbund
 7. Risk- och sårbarhetsanalys 2023
 8. Serviceplan för Mönsterås kommun 2023-2026
 9. Revidering av reglemente för miljö- och byggnadsnämnden
 10. Sammanträdesplan 2024
 11. Medborgarförslag – Fler askkoppar på offentliga platser
 12. Motion – Utdrag ut belastningsregistret för anställning inom omsorgen
 13. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Bordlägga alla beslut tagna för biogasanläggning utanför Grimhult, att beviljande av bygglov inhiberas samt att en granskning görs gällande hela processen
 14. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Kommunala verksamheter i Blomstermåla
 15. Information från revisorerna
 16. Nästa möte

Sidan publicerades 16 oktober 2023