Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-06-12

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-06-12 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Delårsbokslut april
 5. Ändring av bolagsordning Mönsterås Bostäder
 6. Reviderat avtal och reglemente för hjälpmedelsnämnden
 7. Motioner och medborgarförslag, redovisning
 8. Motion – Beslutsrätt om nybyggnation av vindkraft
 9. Medborgarförslag – Trafiksituationen på Långgatan och Sandgatan i Mönsterås
 10. För kännedom: Medborgarförslag – Skolmat på Tillingeskolan
 11. Information från revisorerna
 12. Valärende
 13. Nästa möte

Efter mötet firas Sverige 500 år med högtidstal, nationalsången samt kaffe och tårta.

Sidan publicerades 2 juni 2023