Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-05-29

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-05-29 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Information – Jämställda löner
 5. Stadgar för Mönsterås kommuns miljöpris och miljöstipendium
 6. Information – Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB
 7. Information – Årsredovisning Ålem Energi AB och Ålem Energi Kraft AB
 8. Reglering av tomträttsavgäld
 9. Samordningsförbundet i Kalmar län – Revidering av förbundsordning
 10. Samordningsförbundet i Kalmar län – Årsredovisning 2022
 11. Budgetprocess inför 2024
 12. Rutin för eldningsförbud och revidering av kommunstyrelsens reglemente avseende föreskrift om eldningsförbud
 13. Ålem Energi AB – Utökat borgensutrymme
 14. Information från revisorerna
 15. Interpellation – Arbetsmiljö och rekrytering inom äldreomsorgen
 16. Motion – Upphandling av fordon inom hemtjänsten
 17. För kännedom: Svar på medborgarförslag – Cykelbana Grimhult
 18. Valärenden
 19. Nästa möte

Sidan publicerades 19 maj 2023