Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-04-24

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-04-24 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Årsredovisning – Redovisning av miljömål
 5. Information – Årsredovisning Mönsterås Utvecklings AB (MUAB)
 6. Information – Årsredovisning Vattenpalatset i Mönsterås AB
 7. Exproprieringsprocess Hamnen 1
 8. Motion – Trafiksituationen på Hantverksvägen i Fliseryd
 9. Motion – Renodla undersköterskornas arbetsuppgifter
 10. Interpellation – Arbetsmiljö och rekrytering inom äldreomsorgen
 11. Fråga – Partiers deltagande vid ekonomidag
 12. Medborgarförslag – Avskaffa kulturskolans avgifter
 13. Svar på medborgarförslag – Återbruka mera
 14. Svar på medborgarförslag – Matavfall
 15. Rättelse av beslut: Reglementen och bolagsordningar 2023-2026
 16. Valärenden
 17. Nästa möte

Sidan publicerades 13 april 2023