Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-03-27

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-03-27 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Biblioteksplan 2023-2026
 5. Konstpolicy Mönsterås kommun
 6. Personalpolitiskt program
 7. Årsredovisning
 8. Fråga om ansvarsfrihet
 9. Firmatecknare 2023-2026
 10. Rapportering icke verkställda beslut 2022
 11. Interpellationssvar – Språkkrav inom äldreomsorgen
 12. Motionssvar – Kommunalt veto mot vindkraft i Kärnebo
 13. Motionssvar – Ny vindbruksplan i Mönsterås
 14. Motionssvar – Långsiktig plan skollokaler
 15. Motion – Gynnsam miljö för bin, fjärilar och andra insekter i Fliseryd
 16. Motion – Besluträtt om nybyggnation av vindkraft
 17. För kännedom: Svar på revisionsrapport granskning av riktade statsbidrag Mönsterås kommun
 18. För kännedom: Svar på revisionsrapport – Styrning och samordning av hållbarhetsarbete utifrån kommunens miljömål
 19. För kännedom: Medborgarförslag – Gång- och cykelbro
 20. För kännedom: Medborgarförslag – Trafiksituationen i Ålems kyrkby
 21. Nästa möte

Sidan publicerades 20 mars 2023