Kallelse: Kommunfullmäktige 2023-02-27

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2023-02-27 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell

Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Val av justerare
 3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 4. Hedersgåva till förtroendevalda
 5. Revidering investeringsbudget 2023
 6. Utökning lånevolym 2023
 7. Styrelse för Mönsterås Utvecklings AB
 8. Val ombud och personlig ersättare Kommunförbundets förbundsmöte
 9. Rapportering icke verkställda beslut 2022
 10. Motion – Utreda förutsättningarna och kostnaderna för att sätta upp bevakningskameror vid kommunens skolgårdar
 11. Motion – Åtgärder för stigande havsnivå
 12. Motion – Solenergiproduktion
 13. Motion – Vassröjning
 14. Motion – Brottsofferjouren
 15. Medborgarförslag – Offentlig toalett på central plats i Mönsterås
 16. Medborgarförslag – Platser för sjösättning av kajaker och kanoter
 17. Medborgarförslag – Laddstationer för elbilar
 18. Medborgarförslag – Subventionera resor med kollektivtrafik
 19. Medborgarförslag – Skolgård på Tillingeskolan
 20. Medborgarförslag – Skolmat på Tillingeskolan
 21. För kännedom: Medborgarförslag – Lokala föreskrifter om tättbebyggt område i Hammarglo
 22. För kännedom: Medborgarförslag – Trygghetsråd
 23. För kännedom: Medborgarförslag – Stötta matbutiker med elräkningarna
 24. För kännedom: Revisionsrapport – Styrning och samordning av hållbarhetsarbete utifrån kommunens miljömål
 25. Nästa möte

Sidan publicerades 20 februari 2023