Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-12-19

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-12-19 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Fråga om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
4. Riktlinjer för uppvaktning av arbetstagare och förtroendevalda i Mönsterås kommun
5. Biblioteksplan 2023-2026
6. Budget 2023, Ekonomisk flerårsplan 2024-2025
7. Borgensåtagande kommunägda bolag 2023
8. Ägardirektiv Mönsterås Kommuns kommunägda bolag 2023
9. Revidering av riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)
10. Inkallelseordning
11. Val av revisorer för Mönsterås kommuns verksamhet
12. Revisorer till av kommunen förvaltade stiftelser/fonder
13. Revisor Mönsterås Holding AB
14. Revisor Mönsterås Utveckling AB
15. Revisor Vattenpalatset i Mönsterås AB
16. Revisor Ålem Energi AB
17. Revisor Ålem Energi Kraft AB
18. Revisor Mönsterås Bostäder AB
19. Revisor Donationen NJ och Anna Nilssons minne
20. Revisor stiftelsen Skytteanska donationen
21. Revisor stiftelsen Ernst och Berta Johanssons understödsfond
22. Revisor föreningen Folkets Hus
23. Revisor Räddningstjänsten Sydost
24. Kommunstyrelse
25. Barn- och utbildningsnämnd
26. Socialnämnd
27. Miljö- och byggnadsnämnd
28. Kultur- och fritidsnämnd
29. Valnämnd
30. Överförmyndare
31. Styrelse för Mönsterås Holding AB
32. Styrelse för Vattenpalatset AB
33. Styrelse för Ålem Energi AB
34. Styrelse för Ålem Energi Kraft AB
35. Styrelse för Mönsterås Bostäder AB
36. Styrelse för Emåbygdens Vind AB
37. Styrelse för Räddningstjänsten Sydost
38. Bolagsstämma Mönsterås Holding AB
39. Bolagsstämma Mönsterås Utvecklings AB
40. Bolagsstämma Vattenpalatset AB
41. Bolagsstämma Ålem Energi AB
42. Bolagsstämma Ålem Energi Kraft AB
43. Bolagsstämma Mönsterås Bostäder AB
44. Bolagsstämma Emåbygdens vind AB
45. Bolagsstämma Kommuninvest i Sverige AB
46. Bolagsstämma Kommunassurans Syd Försäkrings AB
47. Styrelse Donationen NJ och Anna Nilssons minne
48. Styrelse Petrus Gränebos stiftelse
49. Styrelse Ernst och Berta Johanssons understödsfond
50. Huvudmän i Ålems Sparbank
51. Huvudmän i Häradssparbanken
52. Alsteråns vattenråd
53. Emåförbundet
54. Ombud föreningen Folkets Hus årsstämma
55. Ombud Industrins Ostkustcentrums årsstämma
56. Kalmar läns luftvårdsförbund
57. Kommunförbundet Kalmar län
58. Kommunalförbundet Sydarkivera
59. Samordningsförbundet i Kalmar län
60. Beredningen för skogs- och arrendefrågor
61. Hjälpmedelsnämnden
62. Gode män vid lantmäteriförrättningar
63. Hjälpmedelsnämnden, komplettering av förskrivningsanvisningar
64. Reglementen och bolagsordningar 2023-2026
65. Arbetsordning för kommunfullmäktige 2023-2026
66. Motion - Ny vindbruksplan i Mönsterås
67. Motion - Kommunalt veto mot vindkraft i Kärnebo
68. Motion - Resursskola i Mönsterås kommun
69. För kännedom: Revisionsrapport granskning av riktade statsbidrag Mönsterås kommun
70. För kännedom: Revisionsrapport styrning och ledning av handläggning inom LSS-verksamheten
71. Nästa möte

Sidan publicerades 8 december 2022