Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-11-28

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-11-28 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Mönsterås kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Regioners kongress 2023
2. Närvaro
3. Val av justerare
4. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
5. Konsekvensanalys och tilläggsanslag - Socialnämnden
6. Kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljöer i Ålems kyrkby och Pataholm
7. Taxor 2023 - Tekniska förvaltningen
8. Taxor 2023 - Renhållning
9. Taxor 2023 - VA
10. Taxor 2023 - Mönsterås stadsnät
11. Taxor 2023 - Tillsyn och prövning enligt miljöbalken
12. Taxor 2023 - Kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om foder och animaliska biprodukter
13. Taxor 2023 - Prövning och tillsyn enligt alkohollagen
14. Taxor 2023 - Lagen om handel av vissa läkemedel, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter
15. Taxor 2023 - Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer
16. Taxor 2023 - Plan- och bygglagen
17. Taxor 2023 - Sotning och brandskyddskontroll
18. Taxor 2023 - Tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE
19. Taxor 2023 - Kultur- och fritidsnämnden
20. Taxor 2023 - Socialnämnden
21. Taxor 2023 - Kulturskolan
22. Taxor 2023 - Strandskyddsdispens
23. Medborgarförslag - Spara el
24. Medborgarförslag - Fler körfält korsningen Bagaregatan/Häradsvägen
25. Medborgarförslag - Webbkamera i hamnen
26. Valärende
27. Nästa möte

Sidan publicerades 17 november 2022