Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-10-24

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-10-24 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Val av presidium
5. Val av valberedning
6. Delårsrapport 2022-08-31
7. Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport 2022-08-31
8. Uppdrag till Kommunassurans att tillhandahålla Egenandelsprogram
9. Sammanträdesplan 2023
10. Rapportering icke verkställda beslut 2022
11. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Gynnande av biologisk mångfald i Korpemåla
12. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Multihallen
13. För kännedom: Revisionsrapport - Granskning av inköp och upphandling Mönsterås Bostäder AB
14. Medborgarförslag - Gång- och cykelbro
15. Medborgarförslag - Återbruka mera
16. Medborgarförslag - Matavfall
17. Medborgarförslag - Trygghetsråd
18. Medborgarförslag - Att beslut om biogas ogiltighetsförklaras
19. Medborgarförslag - Live-streaming för aktiviteter i kommunen
20. Medborgarförslag - Stötta matbutiker med elräkningarna
21. Nästa möte

Sidan publicerades 17 oktober 2022