Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-09-19

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-09-19 klockan 18:30
Plats: Munken Hotell
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Miljömål för Mönsterås kommun
5. Handlingsplan - Barnets bästa i Mönsterås kommun
6. Bestämmelser om arvoden, ersättningar med mera till politiker i Mönsterås kommun 2023-2026
7. Taxor 2022 - Registrering och tillsyn enligt lagen om tobaksfria nikotinprodukter
8. Reglemente miljö- och byggnadsnämnden
9. Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun läsåret 2022-2023
10. Motionssvar - Säkra chefskompetens för framtiden
11. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Skogsbruk i Mönsterås kommun
12. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Kalhyggesfritt skogsbruk
13. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Våld i nära relationer
14. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Bättre skolmiljö för lärare och elever på Tillingeskolan
15. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Farligt övergångsställe
16. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Utökade parkeringsmöjligheter vid Kronobäcks klosterruin
17. För kännedom: Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll
18. Redovisning av lokalt partistöd 2021
19. Medborgarförslag - Aktiviteter för barn i hamnen
20. Medborgarförslag - Cykelbana Grimhult
21. Medborgarförslag - Hundrastgård
22. Nästa möte

Sidan publicerades 12 september 2022