Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-06-13

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-06-13 klockan 13:30
Plats: Hotell Munken
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Val av justerare
3. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
4. Delårsrapport 2022-04-30
5. Budget 2023, Ekonomisk flerårsplan 2024-2025
6. Revisorernas budget 2023
7. Reglering tomträttsavgäld 2023
8. Motion - Sambo på Säbo
9. Motion - Språkkrav inom äldreomsorgen och LSS
10. Motion - Omsorgsläkare
11. Motion - Arbetsskor till vårdpersonal
12. Motion - Klimatsmarta bostadsområden
13. För kännedom: Medborgarförslag - Syltens våtmarksområde
14. Valärende
15. Nästa möte

Sidan publicerades 3 juni 2022