Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-04-25

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-04-25 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken i Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Information - Årsredovisning Mönsterås Utvecklings AB
5. Information - Årsredovisning Ålem Energi AB
6. Kommunal borgen MUAB
7. Bolagsordning Kommunassurans
8. Samordningsförbundet i Kalmar län - Årsredovisning 2021
9. Interpellation - Skadegörelse
10. Medborgarförslag - Utökade parkeringsmöjligheter vid Kronobäcks klosterruin
11. Medborgarförslag - Trafiksituationen i Ålems kyrkby
12. Valärende
13. Nästa möte

Sidan publicerades 13 april 2022