Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-03-28

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-03-28 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Räddningstjänstförbund Kalmar län
5. Revidering investeringsbudget 2022
6. Årsredovisning 2021
7. Fråga om ansvarsfrihet
8. Motionssvar - Kommunkollen
9. Svar på medborgarförslag - Förändringar på Kuggåsvägen
10. Svar på medborgarförslag - Gång- och cykelväg Åsevadsgatan
11. Medborgarförslag - Lokala föreskrifter om tättbebyggt område i Hammarglo
12. Valärende
13. Nästa möte

Sidan publicerades 21 mars 2022