Kallelse: Kommunfullmäktige 2022-02-28

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2022-02-28 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken, Mönsterås
Föredragningslista i sammandrag:
Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Information - Naturreservat Sandbäckshult
5. Kommunikationspolicy
6. För kännedom: Revisionsrapport - Granskning av biståndshandläggningen inom äldreomsorgen
7. Motionssvar - Feriearbete
8. Motionsvar - Locka yngre till politiken
9. Motionsvar - Bänkar och papperskorgar Oknö
10. Motionsvar - Stockar vid hopptornet på Oknö
11. Motionsvar - Farthinder och fartkamera i Blomstermåla
12. Motionsvar - Fritidsbank
13. Interpellation - Krisberedskap
14. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Gärdsgård vid lekplats på Oknö
15. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Sänk hastigheten genom Skruvshult
16. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Trafiksituationen Nyemåla bostadsrättsområde i Timmernabben
17. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Tomtmark Oknö
18. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Avstängda vägar Oknö
19. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Cykelväg och bredband till Sandbäckshult
20. För kännedom: Svar på medborgarförslag - Bevara badstegen
21. Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 3
22. Medborgarförslag - Farligt övergångsställe
23. Motion - Arbetsskor till vårdpersonal
24. Medborgarförslag - Gynnande av biologisk mångfald i Korpemåla
25. Valärende
26. Nästa möte

Sidan publicerades 21 februari 2022