Kallelse: Kommunfullmäktige 2021-12-20

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2021-12-20 klockan 18:30
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Budgetrapport
5. Borgensåtagande kommunägda bolag 2022
6. Ägardirektiv Mönsterås kommuns kommunägda bolag
7. Walk of fame
8. Upphävande av friskvårdspolicy
9. Interpellation - Vindkraft i Kärnebo
10. Interpellation - Vaccinationskrav nyanställda
11. Medborgarförslag - Gång- och cykelväg Åsevadsgatan
12. Valärende
13. Nästa möte

Sidan publicerades 13 december 2021