Kallelse: Kommunfullmäktige 2021-11-29

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2021-11-29 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Detaljplan Mönsterås 7:1 - Hälsocentral
5. Avtal - Inköpssamverkan gemensam inköpscentral
6. Taxor 2022 - Tekniska förvaltningen
7. Taxor 2022 - Renhållning
8. Taxor 2022 - VA
9. Taxor 2022 - Kulturskolan
10. Taxor 2022 - Socialnämnden
11. Taxor 2022 - Miljöbalken
12. Taxor 2022 - Kontroll enligt livsmedelslagen
13. Taxor 2022 - Tillsyn enligt strålskyddslagen
14. Taxor 2022 - Tillsyn enligt alkohollagen
15. Taxor 2022 - Plan- och bygglagen
16. Taxor 2022 - Sotning och brandskyddskontroll
17. Taxor 2022 - Idrottshallar och planer
18. Taxor 2022 - Konferenslokaler
19. Taxor 2022 - Biblioteket
20. Taxor 2022 - Serveringstillstånd
21. Taxor 2022 - Strandskyddsdispens
22. För kännedom: Revisionsrapport - Uppföljande granskning av rutinerna för biståndshandläggning
23. För kännedom: Revisionsrapport - Fastighetsunderhåll
24. Medborgarförslag - Syltens våtmarksområde
25. Medborgarförslag - Multihallen
26. Medborgarförslag - Våld i nära relationer
27. Valärende
28. Nästa möte

Sidan publicerades 22 november 2021