Kallelse: Kommunfullmäktige 2021-10-25

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde.
Tid: 2021-10-25 klockan 18:30
Plats: Hotell Munken

Föredragningslista i sammandrag:

Ärende

 1. Närvaro
 2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
 3. Val av justerare
 4. Regler och riktlinjer för bidrag för enskilda vägar inom Mönsterås kommun
 5. Delårsbokslut per 31 augusti 2021
 6. Revisionsrapport – Granskning av delårsrapport
 7. Ägardirektiv för Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB
 8. Antalet ledamöter och ersättare samt indelning i valkretsar vid val till kommunfullmäktige 2022
 9. Interpellation – Dåligt vatten i Timmernabben
 10. Motion – Hyreslägenheter norra hamnen
 11. Motion – Laddstolpar
 12. Rapportering av icke verkställda beslut 2021, kvartal 2
 13. Valärende
 14. Nästa möte

Sidan publicerades 18 oktober 2021