Kallelse: Kommunfullmäktige 2021-09-20

Mönsterås kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde
Tid: 2021-09-20 klockan 18:30
Plats: Distansmöte via Microsoft Teams
Föredragningslista i sammandrag:

Ärende
1. Närvaro
2. Frågan om sammanträdet blivit lagenligt utlyst
3. Val av justerare
4. Fördelning av medel Äldreomsorgssatsning samt bidrag till kommuner med högt flyktingmottagande
5. Överföring av skolhälsovårdsjournal till annan kommun läsåret 2021-2022
6. Sammanträdesplan 2022
7. Valdistriktsindelning vid valen 2022
8. Motion - Byggande av fler tillgängliga lägenheter i kommunens mindre orter
9. För kännedom: Revisionsrapport - Budgetprocessen Mönsterås kommun
10. För kännedom: Medborgarförslag - Förbättringar Jungnerholmarna
11. För kännedom: Medborgarförslag - Ändrad hastighet Blomstermåla
12. För kännedom: Medborgarförslag - Hastighetssänkning Blomstermåla
13. För kännedom: Medborgarförslag - Trappräcke Västgötagatan
14. För kännedom: Medborgarförslag - Kommunal skogsträdgård
15. Medborgarförslag - Tomtmark Oknö
16. Medborgarförslag - Avstängda vägar Oknö
17. Medborgarförslag - Cykelväg och bredband till Sandbäckshult
18. Motion - Hundbad
19. Redovisning av lokalt partistöd 2020
20. Valärende
21. Nästa möte

Sidan publicerades 13 september 2021