Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Kommun & politik » Folkhälsa

Folkhälsa

Hälsa beskriver den enskilda individens hälsotillstånd. Många gånger ses hälsa som frånvaron av sjukdom, men hälsa är så mycket mer än så. Det handlar även om individen själv upplever hälsa, välbefinnande och en mening med livet. Till mycket stor del kan man själv påverka sin hälsa genom att äta sunt, motionera och att låta bli tobak.

Folkhälsan påverkas av många olika saker som till exempel vilken utbildning skolan erbjuder, vilken följsamhet vaccinationsprogrammet för barn har, arbetsmarknadssituationen, bullernivåer och närmiljöns utformning.

Till skillnad från hälsa är folkhälsa ett samlat begrepp som beskriver det övergripande hälsoläget i befolkningen och hur hälsan är fördelad mellan olika samhällsgrupper.

Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun

En god folkhälsa är en resurs och är grundläggande för en positiv utveckling och tillväxt. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa ett gott liv för alla i Mönsterås kommun.

Folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun bygger på bred samverkan mellan kommunens nämnder och förvaltningar, Landstinget i Kalmar län, lokala studieförbund, föreningslivet med flera. I kommunen finns ett politiskt folkhälsoråd som har samordnande ansvar för arbetet.

Folkhälsa är det samlade hälsotillståndet i en hel befolkning

Hälsan påverkas av många saker som samspelar med varandra. Våra livsvillkor som uppväxtmiljö, utbildning, boende och arbete. Sociala nätverk, att tillhöra sociala sammanhang och att känna stöd från andra människor. Våra levnadsvanor och hur vi äter, om vi röker, dricker och om vi motionerar. Flera saker kan vi själva påverka.

Andra områden påverkas av politiska beslut och hur samhället är uppbyggt som demokrati, delaktighet, jämlikhet, jämställdhet och ett fungerande välfärdssystem.

Mönsterås kommun ansvarar för många verksamheter och politikområden som har stor inverkan på folkhälsan.

Folkhälsoarbete är allt som görs för att förbättra folkhälsan

Genom folkhälsoarbetet ska riskfaktorer minska och friskfaktorer stärkas för att invånarna ska må så bra som möjligt. Det kan handla om att göra förebyggande insatser genom information till föräldrar om ungdomars drogvanor eller om hälsofrämjande insatser som föräldrautbildning.

Folkhälsoarbete innebär att skapa stödjande miljöer för grupper i samhället på olika arenor som till exempel i skolan, arbetet, hemmet eller i stadsmiljön.

Mål för folkhälsoarbetet

Mönsterås kommun har med hjälp av kartläggningar och statistik som grund prioriterat tre mål för att förbättra folkhälsan i kommunen.

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel

Särskilt prioriterat är att jämställda förutsättningar för goda livsvillkor och hälsa ska öka, barn och ungas psykiska hälsa ska förbättras och att alla barn och unga ska ha en tobaksfri uppväxt. För att folkhälsoarbetet ska nå målen har etappmål formulerats som ska vara uppfyllda år 2018. 

Det här ska folkhälsoarbetet uppnå under året

I Folkhälsorådets verksamhetsplan finns alla verksamheter som ska genomföras under året. Det är cirka 50 aktiviteter och som på olika sätt bidrar till att vi närmar oss att uppnå de prioriterade målen i folkhälsoplanen.

Du hittar verksamhetsplanen under Mer information till höger.

Har du frågor om folkhälsoarbetet i Mönsterås kommun?

Kontakta folkhälsosamordnaren på telefon 0499-178 57.

Senast kontrollerad: 2019-04-16.
 
Snabbval
Snabbval
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier