Close
Translate

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Google Translate Logotype
Här är du: Mönsterås kommun » Bo & bygga » Kommunens planarbete » Detaljplaner » Pågående detaljplaner » Kv. Hamnen, Tornet m.fl.

Detaljplan för kv. Hamnen, Tornet m.fl.

Flygbild över planområdet

Förslag till ny detaljplan för Kv. Hamnen, Tornet m.fl. är nu ute på samråd. Planområdet är beläget centralt i Mönsterås tätort, direkt norr om hamnbassängen. Planens syfte är att möjliggöra att inre hamnområdet blir en välintegrerad del av Mönsterås centrum med ett förtätat område för bostäder, vårdbostäder och centrumverksamhet. Planen syftar också till att säkerställa allmänhetens kontakt med havet genom att ett område på 8-10 meter närmast vattnet planläggs som allmän plats. Genom förslaget skapas förutsättningar för en mer attraktiv stadsmiljö med ökat inslag av liv och rörelse kring hamnområdet.

Bebyggelsen i planförslaget tar inspiration från bebyggelsen och kvartersstrukturen västerut. Undantaget är området där det idag står en hög silo. Silon är idag den enda höga byggnaden i stadsbilden, förutom kyrkan. Siluetten bevaras genom nytt högre hus möjliggörs inom området. Området närmast vattnet ska vara tillgängligt för allmänheten och en mindre yta i sydöstra hörnet ska utformas för att främja vistelse på platsen. Siktlinjen från Storgatan, via Apoteksgatan ut mot kajen och Mönsteråsviken bevaras. Planen medger även en utbyggnad av småbåtshamnen. I planprocessen utreds eventuella risker såsom förorenad mark, närheten till järnväg och framtida havsnivåhöjningar.

Detaljplanearbetet bedrivs med utökat förfarande eftersom planförslaget bedöms vara av stor betydelse samt av betydande intresse för allmänheten. I stort påminner förfarandet om standardförfarande vilket innebär två skeden då berörda får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, samråds- och granskningsskedet. Skillnaden är främst att kungörelse i tidningen ska ske innan samråd och att detaljplanen antas av kommunfullmäktige.

Förslaget var ute på samråd mellan 18 maj- 9 juni 2020. Alla inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen.

Planförslaget är nu ute på granskning mellan 8 juli – 16 augusti 2020. Synpunkter på planförslaget lämnas in skriftligt senast 16 augusti.

Detaljplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under november 2020.

 

Kontakt:

Emma Bensköld, Planarkitekt, 0499-17158, skicka e-post

Kontakt:

Henrik Eriksson, Plan- och exploateringschef, 0499-17158, skicka e-post

Senast kontrollerad: 2020-07-08.
 
 
Snabbkommandon: Snabbkommandon[0] Startsida[1] Nyheter[2] Webbplatskarta[3] Sökfunktion[4] Kontakta oss[7] Till sidans innehåll[S]

Postadress: [Förvaltning/avdelning] Mönsterås kommun, Box 54, 383 22 Mönsterås
Besöksadress: Kvarngatan 2, Mönsterås
E-post: kommun@monsteras.se Telefon: 0499-170 00

Om cookies    Om dataskyddsförordningen     Om webbplatsen    Sociala medier